http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czy aukcje elektroniczne mogą mieć zastosowanie przy umowach ramowych

55

Aukcja elektroniczna w Prawie zamówień Publicznych została opisana w art. 91a – 91c. Na potrzeby niniejszych rozważań należy przytoczyć zasadnicze warunki umożliwiające jej zastosowanie:

Powiązane artykuły
  • • postępowanie musi być prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;
  • • postępowanie musi być prowadzone w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oprócz powyższych muszą oczywiście być spełnione pozostałe warunki, czyli konieczność przewidzenia aukcji w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożenie przez wykonawców co najmniej trzech ofert niepodlegających odrzuceniu. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Rozważmy zatem możliwość zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej i w postępowaniu o zamówienie udzielanym w wyniku realizacji umowy ramowej (nazwijmy je umownie zamówieniem wykonawczym). Umowa ramowa została zdefiniowana w Prawie zamówień publicznych w art. 2 pkt 9a. Jest to umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości. W konfrontacji z definicją zamówienia publicznego (art. 2 pkt 13) wynika, że umowa ramowa nie jest umową o zamówienie publiczne.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx