http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Czy oświadczenia wykonawcy wystarczą do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

47

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

W art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ustanowiona została zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego.

Jednym z wyjątków od tej zasady jest wywodzone z art. 8 ust. 3 Pzp uprawnienie wykonawcy do zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa po spełnieniu ustawowych wymogów. Jak stanowi ten przepis „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”. (…)

Wojciech Karwacki

 

Poza tym w artykule:

  • Orzecznictwo KIO „Wykazanie” nie oznacza „udowodnienia”
  • Orzecznictwo KIO Przez „wykazanie” należy rozumieć „udowodnienie”
  • Jak powinien zachować się wykonawca zastrzegający tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Wnioski

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx