Czy oświadczenia wykonawcy wystarczą do skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

26

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

W art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ustanowiona została zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nie ma ona jednak charakteru absolutnego.

Jednym z wyjątków od tej zasady jest wywodzone z art. 8 ust. 3 Pzp uprawnienie wykonawcy do zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa po spełnieniu ustawowych wymogów. Jak stanowi ten przepis „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”. (…)

Wojciech Karwacki

 

Poza tym w artykule:

  • Orzecznictwo KIO „Wykazanie” nie oznacza „udowodnienia”
  • Orzecznictwo KIO Przez „wykazanie” należy rozumieć „udowodnienie”
  • Jak powinien zachować się wykonawca zastrzegający tajemnicę przedsiębiorstwa?
  • Wnioski

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.