Dialog i konkurencja

109

Istotą dialogu konkurencyjnego są rozmowy z potencjalnymi wykonawcami zamówienia, a warunkiem koniecznym – aby przebiegały przy zachowaniu zasady konkurencyjności. Często bywa to trudne, ale za to stwarza optymalne warunki do uzyskania przez zamawiającego najlepszego z możliwych przedmiotu zamówienia.

Procedura dialogu konkurencyjnego od chwili wprowadzenia jej do polskiego systemu zamówień publicznych nie cieszy się zainteresowaniem zamawiających. Przyczyn tego stanu rzeczy jest zapewne wiele, ale do chwili obecnej nikt jakoś specjalnie się nimi nie interesował. Rok po roku odnotowywany był jedynie fakt, iż zamawiający stosowali ten tryb w 0,01 lub 0,02 procenta prowadzonych postępowań. Trochę szkoda, bowiem nie ulega wątpliwości, iż sprawie należałoby się przyjrzeć nieco bliżej. Poczynając od zbadania, czy jednym z powodów incydentalnego sięgania po ten tryb nie jest aby słaba wiedza zamawiających o jego zaletach oraz ewidentnej przydatności przy wielu trudnych zakupach.

Dlaczego dialog

Dialog konkurencyjny stanowi tryb udzielania zamówienia publicznego, podczas którego zamawiający po publicznym ogłoszeniu prowadzi dialog z wybranymi wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Procedura realizowana w ramach tego trybu przebiega w sposób następujący:

• publikacja ogłoszenia o wszczęciu postępowania;

• przez wykonawców wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

• ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, ewentualna selekcja wykonawców;

• dialog zamawiającego z wykonawcami…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis