DOKUMENT DŁUGO OCZEKIWANY

39

Na początku czerwca Urząd Zamówień Publicznych udostępnił Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych, będącą efektem wspólnej pracy UZP oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to dokument długo oczekiwany, podobnie jak kompleksowa reforma systemu zamówień publicznych.

Na 96 stronach przedstawiono (I) diagnozę stanu obecnego, (II) cele nowej regulacji, (III) jej kształt i systematykę oraz (IV) zakres regulacji. Ze względu na dużą objętość dokumentu warto skoncentrować się przede wszystkim na nowych instytucjach oraz na zmianach w stosunku do obecnie obowiązującego prawa.

Nowa ustawa ma obejmować swoim zakresem zarówno zamówienia klasyczne jaki zamówienia sektorowe oraz środki ochrony prawnej, a także kwestie ustrojowe dotyczące Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Ma również określać zasady nadzoru ministra właściwego ds. gospodarki oraz pozycję Rady Zamówień Publicznych jako organu doradczo-opiniodawczego Prezesa UZP.

Do istniejących już zasad zamówień publicznych dodana zostanie zasada efektywności – przyjąć należy, że chodzi o uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Zasadą ma być również współdziałanie zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy…