http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

CERTYFIKACJA ORAZ INTEGRACJA REJESTRÓW

73

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych obok wielu ciekawych propozycji przewiduje wprowadzenie nowych przepisów, mających na celu ułatwienie zbadania i potwierdzenia wobec wykonawców ich zdolności do wykonania zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia. Obejmują one dwa nowe, nieznane jeszcze w Polsce instrumenty, takie jak certyfikacja oraz integracja rejestrów.

W Polsce weryfikacja potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dokonywana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

Jest ona czasochłonna, obejmuje bowiem badanie wstępne poprzez weryfikację oświadczeń własnych wykonawców i badanie ostateczne, odnoszące się tylko do oferty wykonawcy ocenionego najwyżej, z czym związana jest każdorazowa konieczność składania przez tego wykonawcę dokumentów potwierdzających jego zdolność i rzetelność.

Zgodnie z obowiązującym art. 26 Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia.

Zważywszy, że dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określane są odrębne warunki udziału w postępowaniu generujące potrzebę indywidualnego podejścia w celu ich potwierdzenia, zarówno przygotowanie przez wykonawców koniecznych dokumentów…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx