CERTYFIKACJA ORAZ INTEGRACJA REJESTRÓW

71

Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych obok wielu ciekawych propozycji przewiduje wprowadzenie nowych przepisów, mających na celu ułatwienie zbadania i potwierdzenia wobec wykonawców ich zdolności do wykonania zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia. Obejmują one dwa nowe, nieznane jeszcze w Polsce instrumenty, takie jak certyfikacja oraz integracja rejestrów.

W Polsce weryfikacja potwierdzenia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dokonywana jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

Jest ona czasochłonna, obejmuje bowiem badanie wstępne poprzez weryfikację oświadczeń własnych wykonawców i badanie ostateczne, odnoszące się tylko do oferty wykonawcy ocenionego najwyżej, z czym związana jest każdorazowa konieczność składania przez tego wykonawcę dokumentów potwierdzających jego zdolność i rzetelność.

Zgodnie z obowiązującym art. 26 Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, a także brak podstaw wykluczenia.

Zważywszy, że dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określane są odrębne warunki udziału w postępowaniu generujące potrzebę indywidualnego podejścia w celu ich potwierdzenia, zarówno przygotowanie przez wykonawców koniecznych dokumentów…