Dopuszczalność stosowania kryteriów pozacenowych

50

Z niewiadomych powodów bardzo często spotkać się można z poglądem, iż Prawo zamówień publicznych nakazuje, aby cena miała rozstrzygające znaczenie przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Być może z tego powodu powszechną praktyką stało się stosowanie ceny jako kryterium jedynego.