http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Format dokumentu elektronicznego oraz walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego

63

Prawo zamówień publicznych w art. 63 ust. 1 stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek o dopuszczenie do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców (art. 371 ust. 3) oraz oświadczenie JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

Przepisy art. 63 ust. 2 określają analogiczne, ale łatwiejsze do spełnienia przez wykonawców wymagania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej, niż progi unijne, dopuszczając składanie oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 nie tylko w formie elektronicznej, lecz również w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 

Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z wyroków podkreśliła, że „brak podpisania oferty za pomocą kwalifikowanego podpisu nie może być konwalidowany.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że błąd popełniony przez wykonawcę na tym etapie nie może już być naprawiony i skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem takiej oferty, a zatem prawidłowe wykonanie czynności przygotowania i podpisania oferty ma doniosłe i fundamentalne znaczenie dla uzyskania zamówienia.

Zamawiający, badając ofertę z należytą starannością musi uniknąć ewentualnego, kardynalnego błędu, polegającego na przyjęciu oferty niezgodnej z przepisami ustawy, co stanowiłoby ewidentne naruszenie art. 226 ust.1 pkt 3 lub pkt 6. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DOKUMENT ELEKTRONICZNY
  • PRZYKŁADY BŁĘDNEGO FORMATU PLIKÓW
  • BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH
  • ORZECZNICTWO KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
  • ZAKOŃCZENIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx