http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Glosa krytyczna do wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Sygn. akt. I C 148/14)

63

Teza

W ramach postępowania przetargowego, w którym ustalono ryczałtowy sposób kalkulacji wynagrodzenia wykonawcy, kosztorys ofertowy przedkładany wraz z ofertą nie stanowi jej treści.

1. Zarys stanu faktycznego

Komentowany wyrok został wydany na tle następującego stanu faktycznego. Gmina K. pozostawała związana z Samorządem Województwa Podkarpackiego (SWP) umową o przyznanie pomocy zawartej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizując postanowienia niniejszej umowy w dniu 21 XII 2012 r. Beneficjent – Gmina K. złożył celem weryfikacji przez Samorząd Województwa Podkarpackiego – Podmiot Wdrażający w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, kopię dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji operacji „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości N.”.

W dniu 5 marca 2013 r. w związku ze stwierdzeniem uchybienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych SWP przekazał beneficjentowi pismo zawierające informację o konieczności wystąpienia z prośbą o opinię podmiotu zewnętrznego. Równolegle SWP wystąpił z prośbą o opinię do kancelarii prawnej w zakresie ewentualnego wpływu stwierdzonych naruszeń na wynik postępowania. Po otrzymaniu odpowiedzi z kancelarii prawnej, celem potwierdzenia zawartych w niej tez, SWP skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  prośbę o wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli doraźnej przedmiotowego postępowania. Do wniosku dołączono uzyskaną wcześniej opinię prawną. Następnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało SWP wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Prezesa UZP, które potwierdziły wcześniejsze ustalenia SWP w zakresie wpływu stwierdzonych naruszeń na wynik weryfikowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z naruszeniem normy wyrażonej w treści przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nieuprawnione odrzucenie oferty najkorzystniejszej, w dniu 12 lipca 2013 r. podmiot wdrażający poinformował beneficjenta o negatywnej ocenie postępowania, w odpowiedzi na co beneficjent…

Paweł Stokłosa

Autor glosy jest pracownikiem samorządowym, doktorantem w WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx