Granice swobody umów w zamówieniach publicznych

49

Do umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 139 ust. 1 Prawa zamówień publicznych stosuje się, co do zasady, przepisy Kodeksu cywilnego. Z uwagi jednak na szczególny, publiczny status takich umów regulacje prawa cywilnego doznają istotnych ograniczeń. Do problematyki tej odnosi się wiele orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.