Istota i cel umowy ramowej

48

Umowa ramowa jest jedną z trzech procedur, obok dynamicznego systemu zakupów i konkursu, ukształtowanych postanowieniami Działu III „Przepisy szczególne” Prawa zamówień publicznych. Określają one zasady oraz szczegółowe warunki prowadzenia postępowań, których bezpośrednim celem nie jest udzielanie zamówienia publicznego.