Gwarancja bankowa jako forma wnoszenia wadium

41

Art. 45 ust. 6 Prawa zamówień  publicznych wymienia formy, w jakich wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne może wnieść wadium. W pkt. 3 przepis ten wskazuje na gwarancję udzielaną  przez bank. Praktyka wskazuje, iż wykonawcy coraz częściej korzystają z tej możliwości.