Gwarancje praw obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

31

Dążąc do zagwarantowania osobie wobec której wszczęto postępowanie wyjaśniające prawa do obrony, ustawodawca wyposażył ją w szereg uprawnień, pozwalających na podjęcie „aktywnej obrony”, a mianowicie:

 

§  prawo do składania wyjaśnień,

§  prawo do składania wniosków dowodowych,

§  prawo do przeglądania akt i sporządzania odpisów,

§  prawo do wnoszenia środków odwoławczych (zażalenie),

§  prawo do korzystania z pomocy obrońcy (obrona fakultatywna).