http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Inwestor zastępczy

772

Inwestor zastępczy to osoba fizyczna lub firma, która działa przy realizacji inwestycji budowlanej w imieniu inwestora (zamawiającego). W przypadku dużych inwestycji jest to zwykle podmiot gospodarczy zatrudniający wielu osób, niezbędnych do realizacji powierzonych przez zamawiającego obowiązków.

Inwestor zastępczy działa odpłatnie, reprezentując interesy inwestora w całym procesie inwestycyjnym i odpowiada przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Dlatego wybór inwestora zastępczego jest czynnością ważną i odpowiedzialną.

Aby inwestor zastępczy był w pełni świadomy ciążących na nim obowiązków, oprócz szczegółowego wskazania ich w ramach opisu przedmiotu zamówienia, warto także opisać krótko samą inwestycję, czyli zakres prac, mieszczących się w ramach tej inwestycji. Warto o tym pamiętać przygotowując dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącą inwestora zastępczego, bowiem w prawie polskim brak jest jakichkolwiek ustaw regulujących jego status, zakres obowiązków oraz uprawnień.

 

Zakres obowiązków

inwestora zastępczego

Zakres obowiązków inwestora zastępczego trzeba wywodzić z obowiązków inwestora określonych w art. 18 Prawa budowanego .

Zgodnie z art. 18 tej ustawy do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) wykonania i odbioru robót budowlanych,

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Ponadto, inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie i zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Umowa o pełnienie funkcji inwestora zastępczego jest umową o świadczenie usług. Do umowy o świadczenie przez inwestora zastępczego ww. usługi zastosowanie będą miały przepisy o zleceniu – zgodnie z art. 750 Kc.

Jeśli zamawiający zdecyduje się na korzystanie z usług inwestora zastępczego na etapie wyłaniania projektanta w celu wykonania projektu budowlano- wykonawczego i pozostałej dokumentacji technicznej trzeba pamiętać, aby w swoim zespole posiadał on osoby o kwalifikacjach umożliwiających ocenę prowadzonych prac projektowych i ocenę końcowego efektu (właściwe uprawnienia do projektowania). Tym samym zakres obowiązków inwestora zastępczego może obejmować…

 

Autor: Justyna Olszewska-Stompel

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx