http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Jak sprostać wygórowanym warunkom udziału w postępowaniu

49

Zamawiający, opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia często stawiają wykonawcom wygórowane, nieadekwatne do danego zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Mali i średni przedsiębiorcy w wielu przypadkach nie są w stanie samodzielnie ich spełnić. Przedsiębiorca, który nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia lub dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym bądź osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, może w oparciu o art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych powołać się na zasoby osób trzecich. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przykładowo zatem, przedsiębiorca składając ofertę w przetargu może wykazać spełnienie warunku doświadczenia w budowie określonego rodzaju obiektów powołując się na doświadczenie osoby trzeciej, która złoży oświadczenie, że na czas wykonywania zamówienia zobowiązuje się oddać swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx