http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kary umowne w zamówieniach publicznych

271

W marcu bieżącego roku Urząd Zamówień Publicznych opublikował „Raport dotyczący stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”, opracowany na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2018 r. Pytania ankiety odnosiły się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.

Grupę badawczą stanowili zamawiający udzielający dużych zamówień publicznych oraz zamawiający udzielający dużej liczby zamówień, w tym w szczególności z zakresu robót budowlanych oraz sektora IT. Ankieta została skierowana łącznie do 199 podmiotów. Największą grupę zamawiających stanowiły instytucje szczebla rządowego (28%) oraz samorządowego (28%).

Prawie wszyscy ankietowani – 98% przypadków zawierali w treści umów klauzule dotyczące kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W zdecydowanej większości zamawiający wskazywali, iż klauzule te stosowali we wszystkich umowach – 85% przypadków.

W badanym okresie zamawiający nałożyli na wykonawców kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w sumie w 1.201 przypadkach.  Najwięcej kar nałożonych zostało w związku z realizacją usług – 652 przypadki (54%), dostaw – 371 przypadków (31%) oraz robot budowlane – 178 przypadków (15%).

Diagram ze str. 9 „Liczba umów z karami”

W większości przypadków w trakcie realizacji umowy nakładano jedną karę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Dotyczy to robót budowlanych w przypadku 87% postępowań, dostaw – w przypadku 76% postępowań oraz usług – w przypadku 71% postępowań.

Najwięcej kar umownych zamawiający naliczyli z tytułu niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy w terminie, określonym w umowie. W zamówieniach na dostawy nieterminowość realizacji umowy była przyczyną nałożenia kary umownej aż w 83% przypadków, w robotach budowlanych – w 59%, a w zamówieniach na usługi – w 50% przypadków. Drugą najczęstszą przyczyną nakładania kar umownych było nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne. Z tego tytułu zamawiający naliczyli kary przy realizacji usług w 41% przypadków, przy realizacji robót budowlanych – 21% oraz dostaw – 12% przypadków.

 

Przyczyny nakładania kar umownych obrazuje poniższa tabela:

Przyczyna nałożenia

kar umownych

Liczba umów
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Nienależyte wykonanie umowy 21% 12% 41%
Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego 9% 3% 7%
Niezrealizowanie całości lub części przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie 59% 83% 50%
Brak zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na podstawie wymogu określonego w art. 29 ust. 3a 0% 0% 4%
Inne przyczyny 11% 3% 1%

 

Liczbę umów, w których wykonawca zapłacił kary umowne w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przed wystąpieniem z pozwem do sądu obrazuje poniższy diagram:

Diagram ze str. 13. „Liczba umów, w których wykonawca zapłacił kary umowne przed wystąpieniem zamawiającego z pozwem do sądu”

W badanym okresie w niewielu sprawach zamawiający decydowali się na wystąpienie na drogę sądową w celu wyegzekwowania od wykonawców nałożonych kar umownych. W przypadku robót budowlanych dotyczyło to 7 umów, w przypadku dostaw – 5 umów, a w przypadku usług – 9 umów.

 

Opr. na podst. Raportu

dot. stosowania kar umownych,

www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx