Nowy komentarz do Prawa zamówień publicznych

368

Na rynek księgarski trafił ostatnio nowy komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowany pod redakcją Marzeny Jaworskiej i wydany przez C.H.Beck w serii Komentarze Kompaktowe. Autorkami, obok redaktor wydania, są Dorota Grześkowiak-Stojek, Julią Janicką i Agnieszką Matusiak. Jest to drukowana, zaktualizowana wersja Komentarza online, który od lutego 2017 r. dostępny był w Systemie Informacji Prawnej LEGALIS.

W trudnej i odpowiedzialnej pracy „przy zamówieniach publicznych” możliwość poznania poglądów innych specjalistów pozwala nam zweryfikować prawidłowość własnego toku myślowego i słuszności wyciąganych wniosków. Każdy z nas szuka odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas realizacji codziennych zadań. Oczywiście najłatwiej jest wykonać telefon do przyjaciela, zadać mu pytanie i oczekiwać na zwięzłą i precyzyjną odpowiedź. Jeżeli jednak nie posiadamy przyjaciela – wysokiej klasy specjalisty w dziedzinie zamówień publicznych, warto jest zaprzyjaźnić się z komentarzem do obowiązującej w tym zakresie ustawy.

Komentarz zespołu autorów: r. pr. Marzena Jaworska, r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka oraz r. pr. Agnieszka Matusiak, opracowany został w oparciu o tekst jednolity z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Jest to najaktualniejszy obecnie komentarz do Pzp,  bowiem uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2018 r. Uwzględnia również zmiany wynikające z:

<          ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018), która m.in. zwiększyła próg procentowy w zakresie możliwych do udzielenia zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki z 25% do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;

<          ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, która jednoznaczne sprecyzowała zakres stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w związku z zamówieniem publicznym, którego przedmiotem są roboty budowlane, realizowanym przy pomocy podwykonawców;

<          ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), której celem jest implementacja dyrektyw: Nr 2014/24/UE oraz Nr 2014/25/UE. Nowelizacja ta ma na celu m.in. uproszczenie i uelastycznienie procedur udzielania zamówień publicznych oraz zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom – wejście w życie 1.1.2017 r., 14.1.2017 r. oraz 14.7.2018 r.

Ponadto odnosi się do zmian wynikających z projektowanych aktów prawnych…

 

Autor: Piotr Zatyka

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu