http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Klauzule oraz aspekty społeczne w kontekście postanowień umów o dofinansowanie Część 1

74

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie zasad i zakresu stosowania klauzul społecznych oraz uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach o zamówienie publiczne realizowanych w ramach projektów, objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE.

 Uwagi wstępne

W dokumentacji konkursowej, a następnie w umowach zawieranych z beneficjentami, znajdują się regulacje dotyczące udzielania przez nich zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów, wskazujące także na obowiązek uwzględniania aspektów społecznych.

Znajduje on swoje źródło w Wytycznych, obowiązujących w danym programie. Pod pojęciem zamówienia należy w tym wypadku rozumieć nie tylko umowy odpłatne zawierane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, ale również umowy zawierane zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane.

W przypadkach, w których obowiązek ten dotyczy postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami Pzp, zamawiający zobowiązany jest uwzględniać aspekty społeczne lub klauzule społeczne do których wykorzystania uprawniają przepisy ustawy. Natomiast w przypadku zamówień wyłączonych z zakresu stosowania Pzp stosowanie klauzul społecznych i aspektów społecznych jest dopuszczalne, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z właściwych Wytycznych, postanowień umownych oraz zasad traktatowych, które obowiązują przy udzielaniu zamówień mających znaczenie dla rynku wewnętrznego. Zatem również w tych postępowaniach, mimo braku skodyfikowanej sformalizowanej procedury, zamawiający zobowiązany jest do…

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx