http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kolejne nowelizacje Prawa zamówień publicznych

129
  1. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2054 ogłoszona została ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmianę w Prawie zamówień publicznych, a także zmiany w ustawie o finansach publicznych, dotyczące wprowadzenia rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym umów z zakresu zamówień publicznych.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c rozszerzona została obligatoryjna podstawa wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez dodanie odesłania do art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (…)

 

Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

W art. 34 w ust. 1 po pkt 11 dodany został pkt 12, w którym rozszerza się katalog form realizacji zasady jawności finansów publicznych o umowy zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych.

W dodanym art. 34a została wprowadzona instytucja rejestru umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. (…)

Stosownie do dodawanego art. 34a ust. 5, w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł.

Zgodnie z dodawanym art. 34a ust. 4 w rejestrze umów nie będą zamieszczane informacje o umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów, o których mowa w art. 12 ust. 1 Pzp.

W art. 34b został przewidziany środek karny w przypadku niewykonania lub niedopuszczenia do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów albo w przypadku podania w nim nieprawdziwych danych.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Przedstawione wyżej zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

  1. W Dzienniku Ustaw pod poz. 2269 ogłoszona została ustawa z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Art. 11 wprowadza zmiany w przepisach Prawa zamówień publicznych.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1. W związku z uchyleniem przez dyrektywę 2019/1161nałożonego dotychczas na instytucje i podmioty zamawiające ogólnego wymogu uwzględniania czynników: energetycznego i oddziaływania na środowisko w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych – (…)
  1. W art. 364 w ust. 1 pkt 1 rozszerzone zostało wyłączenie stosowania Pzp, dotyczące zamawiających prowadzących działalność sektorową, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, 3 i 7.

Zgodnie ze znowelizowanym brzemieniem (…)

Powyższe zmiany weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 24 grudnia 2021 r.przy czym, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 2 grudnia  2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepis art. 364 ust. 1 pkt 1 Pzp w brzmieniu dotychczasowym.

źródło: www.uzp.gov.pl

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx