Jak odpowiadać na pytania wykonawców

21

Każdy wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w razie wątpliwości ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Jednakże wykonawcy często nie wnoszą o wyjaśnienie SWZ lecz o zmianę jej treści, bowiem bywa ona dla nich niezrozumiała.

 

Regulacje prawne

Interesującą nas problematykę regulują następujące przepisy Prawa zamówień publicznych:

Art. 135

  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
  2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Wniosek po terminie – odpowiadać, czy nie odpowiadać
  • Czy można odpowiedzieć „zgodnie z SIWZ” (obecnie SWZ)
  • Podsumowanie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.