KOLEJNY PROJEKT ZMIAN W PZP

47

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczący podwykonawstwa. Nowe przepisy służyć mają przede wszystkim ochronie praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości ich przeprowadzenia. Mają się też przyczynić się do wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad realizacją zamówień. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Zamówień Publicznych i w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl