RIO SKONTROLUJE OPŁATY ŚMIECIOWE

22

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uchwały rad gmin dotyczące opłaty “śmieciowej” będą podlegać nadzorowi ze strony izb obrachunkowych w zakresie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Skontrolowane zostaną również zostaną: termin, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty oraz wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Źródło: www.bip.warszawa.rio.gov.pl