http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsekwencje naruszenia regulacji Prawa budowlanego

68

Część druga

 

ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Zgodnie z regulacjami ustawy – Prawo budowlane z 1994 r. w pierwotnym brzmieniu wobec wszelkich samowoli budowlanych, niezależnie od tego, czy obiekty te były wykonane zgodnie z prawem oraz z regułami sztuki budowlanej czy z ich naruszeniem, wydawano nakaz rozbiórki. Obecnie nakaz rozbiórki nie jest już wydawany bezwzględnie. Decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części wydaje organ nadzoru budowlanego po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek. Odrębnie zostały określone warunki wydania decyzji o rozbiórce dla budowy obiektu budowlanego lub jego części, o której mowa w art. 48 Prawa budowlanego oraz dla innych robót budowlanych, o których mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy.

Należy zauważyć, że w poprzednim stanie prawnym obowiązek wydania nakazu rozbiórki był wskazywany jako pierwszy krok podejmowany w przypadku stwierdzenia wystąpienia samowoli budowlanej (rozbiórka obiektu budowlanego pojawiała się już w pierwszym artykule dotyczącym prowadzenia budowy bez wymaganej decyzji lub zgłoszenia – art. 48 Prawa budowlanego przed zm.). Obecnie nakaz rozbiórki uregulowany został w artykułach dalszych, dając pierwszeństwo regulacjom dotyczącym np. legalizacji.

Zgodnie z art. 49e Prawa budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce w przypadku, gdy nie złożony zostanie w odpowiednim terminie wniosek o legalizację, wniosek o legalizację zostanie wycofany, nieprzedłożone zostaną w wyznaczonym terminie dokumenty legalizacyjne lub nie zostaną usunięte w odpowiednim terminie nieprawidłowości w niej występujące, a także w przypadku nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie czy też kontynuowania budowy pomimo wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZASKARŻANIE ROZSTRZYGNIĘĆ I POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W SPRAWACH BUDOWLANYCH

 

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx