http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zgodność treści oferty z warunkami zamówienia

43

Na gruncie zamówień publicznych generalną zasadą jest to, że wykonywany przedmiot umowy powinien być tożsamy z tym, jaki wykonawca w ofercie przetargowej zobowiązał się dostarczyć, ten zaś z kolei musi odpowiadać warunkom zamówienia, określonym w SWZ. Zasada ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie doznaje ograniczeń ani modyfikacji, niezależnie od rodzaju zamówienia czy sposobu wynagradzania wykonawcy.

 

Aby istniała możliwość obiektywnego zweryfikowania oferty pod względem zgodności z warunkami zamówienia, jej treść musi być jednoznacznie sprecyzowana.  Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 5 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Na treść oferty składa się świadczenie wykonawcy. A zatem treść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeżeli oferta złożona przez niego zostanie uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast poprzez warunki zamówienia, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 29, należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z jego realizacją,, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Chodzi o wymagania m.in. co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji
i innych elementów, które są istotne dla wykonania zamówienia w stopniu zaspokajającym opisane przez zamawiającego oczekiwania, to znaczy o merytoryczny aspekt zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx