Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

48

Kwestia niewykonania lub nienależytego wykonania uprzednio realizowanych zamówień nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza w świetle zmian dokonanych przepisami ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, której przepisy weszły w życie 20 lutego 2013 r., oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2012 r. w „polskiej” sprawie C-465/11.