http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola i odpowiedzialność osobista w zamówieniach publicznych

41

CHARAKTER I FUNKCJE KONTROLI

 

Kontrola zamówień publicznych nabiera charakteru administracyjnego, choć same zamówienia są umowami cywilnoprawnymi.

Obok kontroli zewnętrznej także kontrola sprawowana przez samego zamawiającego, zwłaszcza jako kontrola zarządcza, zarówno nad przebiegiem procedur udzielania zamówień, jak i potem w ramach kontroli nad ich realizacją ma wymiar organizacyjno-administracyjny. Tylko kontrola zamawiającego nad wykonawcą, wykonującym powierzone zamówienie, jest uprawnieniem wynikającym z umowy lub z konkretnego przepisu prawa (por. np. art. 635 – 636 oraz art. 737 Kc), a jej cywilnoprawny charakter nie upada, nawet w razie obligatoryjnego jej ustanowienia, jak np. w przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikującego w imieniu zamawiającego ilość i jakość robót budowlanych.

 

Wprawdzie sama kontrola zmierza jedynie do ustalenia oraz oceny rzeczywistego stanu weryfikowanych zdarzeń, czynności lub spraw, jednak jej wyniki zapewniają niezbędne uzasadnienie faktyczne i prawne dla podstaw wymierzanej dopiero następczo odpowiedzialności za uchybienia. Kontrola zamówień umożliwia bowiem fachowe porównanie stanu badanego ze stanem pożądanym w świetle aktualnej regulacji normatywnej oraz obowiązujących zasad gospodarki finansowej. Dlatego większość uchybień popełnianych w tej sferze zostaje ujawniona w trybie kontroli, w zgodzie z jej funkcją wykrywczo-dokumentacyjną. Inny sposób ujawnienia nieprawidłowości ma znaczenie drugoplanowe. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • RODZAJE KONTROLI
  • KRYTERIA KONTROLI
  • KONTROLA INSPEKCYJNA
  • KONTROLA PREZESA UZP
  • KONTROLA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
  • KONTROLA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH
  • KONTROLA GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI UNIJNYMI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx