http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola udzielania zamówień

58
W roku 2012 Prezes Urzędu Zamówień Pu­blicznych zakończył łącznie 364 kontrole zamówień publicznych o łącznej wartości ok. 41 mld zł, co stanowi ok. 54% wartości wszyst­kich zamówień skontrolowanych rok wcześniej.
Kontrole zamówień publicznych przeprowadzone w latach 2009-2012:

Łączna wartość zamówień objętych kontrolą Prezesa Urzędu w 2012 r. była niższa o ok. 34 mld zł od warto­ści zamówień skontrolowanych w 2011r.  i o ok. 40 mld zł od wartości zamówień skontrolowanych w 2010 r.

Zamawiający naruszają przepisy ustawy Prawo za­mówień publicznych przede wszystkim poprzez:

·         stosowanie trybów niekonkurencyjnych

Powiązane artykuły

·         dzielenie zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

·         wadliwą ocenę ofert

·         błędne formułowanie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym również w zakresie opisu przedmiotu za­mówienia oraz warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję).

W 2012 roku wystąpił spadek zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiających do informacji o wynikach kon­troli (13 zgłoszeń). Spadła także liczba przypadków, w których Prezes UZP ich nie uwzględnił i przekazał je do Krajowej Izby Odwoławczej (do 12). Stosunkowo niewiele jest także zastrzeżeń uwzględnionych przez Prezesa UZP – w 2012 roku uwzględnił tylko jedno zgło­szenie w porównaniu do roku 2010, kiedy uwzględnił ich aż 10.

Stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w stosunku do zastrzeżeń utrzymuje się w ostatnich latach na porów­nywalnym poziomie, tj.: w latach 2012-2010 w pięciu przypadkach uwzględniono całość zastrzeżeń, natomiast część w dwóch przypadkach. W roku 2012 KIO nie uwzględniła zastrzeżeń zamawiających w pięciu przypadkach, w2011- w11 przypadkach, a w 2010 aż w 24 przypadkach.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx