http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków UE

66

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, przeprowadzonych w 2011 roku. Kontrolą objęto 299 zamówień (w roku 2010 – 294) o łącznej wartość prawie 75 mld złotych. W większości były to zamówienia objęte programami operacyjnymi na lata 2007-2013.

233 kontrole miały charakter kontroli uprzedniej obligatoryjnej, zatem dotyczyły zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych. Zamówienia te obejmowały przede wszystkim inwestycje drogowe lub wodociągowo-kanalizacyjne i były najczęściej współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość zamówień poddanych kontrolom obligatoryjnym uprzednim wyniosła ponad 74,5 mld złotych.

rynek1

66 kontroli miało charakter kontroli doraźnych następczych wszczętych przez Prezesa UZP na wniosek lub z urzędu. Dotyczyły one zamówień o mniejszych wartościach, na ogół nie przekraczających tzw. progów unijnych. Łączna wartość zamówień poddanych tym kontrolom wyniosła ponad 400 mln złotych. 37 spośród tych kontroli zostało wszczętych z urzędu przez Prezesa UZP z powodu uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu doszło do naruszeń mogących mieć wpływ na jego wynik, przede wszystkim z powodu zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe 29 kontroli zostało wszczętych głównie na wniosek instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych (14 kontroli) oraz wykonawców (10 kontroli).

Powiązane artykuły

W 174 skontrolowanych postępowaniach (58% ogółu kontroli; w roku 2010 – 48% skontrolowanych przetargów) nie stwierdzono naruszeń Pzp. Większość takich przypadków (163) dotyczyła największych zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych. W 125 ze skontrolowanych postępowań (42% ogółu) stwierdzono naruszenia Pzp, w tym 71 kontroli (24%) wykazało naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast aż 54 kontrole (18%) wykazały naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

rynek2

Jak wynika z dokumentu, naruszenia Pzp mające wpływ na wynik postępowania dotyczyły:

  • nieuprawnionego odstąpienia od obowiązku stosowania ustawy Pzp,
  • dzielenia zamówienia na części, w wyniku czego nie stosowano przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej jego wartości,
  • niezgodnego z przepisami ustawy Pzp zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  • niezgodnego z przepisami ustawy Pzp odrzucenia najkorzystniejszej oferty lub wykluczenia wykonawcy, który złożył taką ofertę,
  • opisu warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję.

 

Źródło: „Wyniki przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, www.uzp.gov.pl 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx