Kontrola zamówień współfinansowanych ze środków UE

65

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wyniki kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, przeprowadzonych w 2011 roku. Kontrolą objęto 299 zamówień (w roku 2010 – 294) o łącznej wartość prawie 75 mld złotych. W większości były to zamówienia objęte programami operacyjnymi na lata 2007-2013.

233 kontrole miały charakter kontroli uprzedniej obligatoryjnej, zatem dotyczyły zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych. Zamówienia te obejmowały przede wszystkim inwestycje drogowe lub wodociągowo-kanalizacyjne i były najczęściej współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość zamówień poddanych kontrolom obligatoryjnym uprzednim wyniosła ponad 74,5 mld złotych.

rynek1

66 kontroli miało charakter kontroli doraźnych następczych wszczętych przez Prezesa UZP na wniosek lub z urzędu. Dotyczyły one zamówień o mniejszych wartościach, na ogół nie przekraczających tzw. progów unijnych. Łączna wartość zamówień poddanych tym kontrolom wyniosła ponad 400 mln złotych. 37 spośród tych kontroli zostało wszczętych z urzędu przez Prezesa UZP z powodu uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu doszło do naruszeń mogących mieć wpływ na jego wynik, przede wszystkim z powodu zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Pozostałe 29 kontroli zostało wszczętych głównie na wniosek instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych (14 kontroli) oraz wykonawców (10 kontroli).

Powiązane artykuły

W 174 skontrolowanych postępowaniach (58% ogółu kontroli; w roku 2010 – 48% skontrolowanych przetargów) nie stwierdzono naruszeń Pzp. Większość takich przypadków (163) dotyczyła największych zamówień o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych. W 125 ze skontrolowanych postępowań (42% ogółu) stwierdzono naruszenia Pzp, w tym 71 kontroli (24%) wykazało naruszenia nie mające wpływu na wynik postępowania, natomiast aż 54 kontrole (18%) wykazały naruszenia mogące mieć wpływ na wynik postępowania.

rynek2

Jak wynika z dokumentu, naruszenia Pzp mające wpływ na wynik postępowania dotyczyły:

  • nieuprawnionego odstąpienia od obowiązku stosowania ustawy Pzp,
  • dzielenia zamówienia na części, w wyniku czego nie stosowano przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej jego wartości,
  • niezgodnego z przepisami ustawy Pzp zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
  • niezgodnego z przepisami ustawy Pzp odrzucenia najkorzystniejszej oferty lub wykluczenia wykonawcy, który złożył taką ofertę,
  • opisu warunków udziału w postępowaniu w sposób naruszający uczciwą konkurencję.

 

Źródło: „Wyniki przeprowadzonych w 2011 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”, www.uzp.gov.pl