http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Małe szanse małego biznesu

41

Za największe zagrożenie dla małych i średnich firm należy uznać wprowadzenie do Prawa zamówień publicznych uregulowania, znajdującego się w art. 26 ust. 2b. Przepis ten stanowi, iż „wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia”. „Wiarygodności” wymienione w tym przepisie może za wykonawcę spełnić „inny podmiot”, który nie musi być nawet podwykonawcą przy realizacji zamówienia. Szczególne znaczenie przy realizacji zamówień ma „wiedza i doświadczenie”. Do czasu wejścia w życie tego przepisu wykonawca ubiegający się o zamówienie musiał samodzielnie (lub poprzez zawiązanie konsorcjum) wykazać, że wykonywał w określonym czasie (nie krótszym niż pięcioletni w odniesieniu do robót budowlanych oraz nie krótszym niż trzyletni w odniesieniu do dostaw i usług) zamówienia „podobne” do tego, w którym składał ofertę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx