http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wizja lokalna wykonawcy w świetle orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej

46

Bardzo często specyfikacja istotnych warunków zamówienia – szczególnie w przypadku robót budowlanych, ale także przy usługach i dostawach – zawiera zapisy o możliwości dokonywania przed terminem składania ofert przez wykonawców wizji lokalnej w miejscu późniejszej realizacji zamówienia. Niekiedy zdarza się, iż zamiast o możliwości, zamawiający mówi o obowiązku przeprowadzenia takiej wizji lokalnej. Czasami wymaga wręcz, aby wykonawca przedłożył wraz z ofertą oświadczenie o odbyciu takiej wizji – niekiedy potwierdzone przez pracownika zamawiającego. Tego typu zapisom potrafią towarzyszyć także stwierdzenia, że przy obliczeniu ceny ofertowej wykonawca powinien wziąć pod uwagę wyniki takiej wizji i jeśli opis przedmiotu zamówienia zawiera błędy, powinien je zauważyć i uwzględnić w ofercie. Art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych stanowi, że „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogąc mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Ust. 2 tego artykułu stanowi ponadto, że opisując przedmiot zamówienia nie można utrudniać uczciwej konkurencji. Bezosobowy tryb nie może mylić, „opisuje się” odnosi się do obowiązku zamawiającego. Art. 36 ust. 1 pkt 3 określa, że opis przedmiotu zamówienia jest obligatoryjną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą bądź to przekazuje się bezpośrednio wykonawcom, bądź publikuje na stronie internetowej. I wreszcie art. 9 ust. 1 stanowi, iż jeśli ustawa nie przewiduje wyraźnego wyjątku, postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx