http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nieprawdziwe informacje w ofercie podstawą wykluczenia

62

Prawdziwość podawanych przez wykonawców informacji sankcjonowana jest dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, który obliguje zamawiającego do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, w stosunku do którego potwierdzi się zarzut podania nieprawdziwych informacji, mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Przepis ten odnosi się do informacji subiektywnych, niemożliwych do zweryfikowania przez zamawiającego wyłącznie na podstawie znajomości tematyki, której zamówienie dotyczy. Dla przykładu, takim dokumentem wytwarzanym przez samego wykonawcę, stanowiącym de facto jego oświadczenie własne, w którym prawdziwość podawanych danych sankcjonowana jest dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3, jest wykaz robót budowlanych, dostaw lub usług. Wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie tego przepisu może mieć miejsce wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie dwie następujące przesłanki, połączone normalnym, adekwatnym związkiem przyczynowym: po pierwsze – zamawiający musi stwierdzić fakt złożenia przez wykonawcę w toku prowadzonego postępowania nieprawdziwych informacji, po drugie – powinien ustalić, że owe nieprawdziwe informacje mają, lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Co istotne, dla wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 nie jest niezbędne wykazywanie, że podanie nieprawdziwych informacji w ofercie rzeczywiście miało wpływ na wynik postępowania, bowiem wystarczające będzie wykazanie potencjalnego wpływu tychże nieprawdziwych informacji na wynik prowadzonego postępowania. Np. na etapie składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wpływ nieprawdziwych informacji na wynik postępowania może być oceniany jeszcze wyłącznie hipotetycznie.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx