Zamawianie usług bankowych, cześć ósma

35

Cena jest obowiązkowym kryterium oceny ofert. Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje kredyt w rachunku bieżącym, koszt kredytu musi być uwzględniony w cenie. W ostatnim czasie trwa dyskusja nad, zdaniem niektórych polemistów, zbyt wielką liczbą postępowań (sięgającą 90% postępowań o różnych przedmiotach zamówienia), w których jedynym kryterium oceny ofert jest cena, co polemiści ci uważają za wysoce naganne. Nie wchodząc w tym miejscu w dyskusję co do racjonalności działań zamawiających kierujących się jedynie ceną przy wyborze najkorzystniejszej oferty należy stwierdzić, że problem ten nie dotyczy postępowań na bankową obsługę zamawiającego. Dlaczego? Bowiem trudno sobie wyobrazić, aby zamawiający nie był zainteresowany przynajmniej wysokością oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, jako że wysokość tego oprocentowania przekłada się bezpośrednio na przychód zamawiającego z odsetek. Tak więc kolejnym, oprócz ceny, kryterium oceny ofert powinno być oprocentowanie środków na rachunkach. Rozsądnie jest przyjąć, że stopa oprocentowania jest taka sama dla wszystkich rachunków (rzecz jasna prowadzonych w złotych, gdyż w innych walutach, jeżeli rachunki takie w ogóle będą występowały, stopy oprocentowania będą inne).