Nieprawidłowości przy opisie przedmiotu zamówienia w kontekście odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

40

Opis przedmiotu zamówienia jest jedną z najistotniejszych czynności dokonywanych, w toku przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis będąc szczegółowym wskazaniem, jakie dobro zamierza nabyć zamawiający jest również istotnym elementów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w praktyce decyduje o określeniu kręgu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o udzielenie zamówienia.