http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Szczególne zastosowanie procedury samooczyszczenia na etapie badania i oceny ofert

60

Określona w art. 24 ust. 8 Prawa zamówień publicznych  procedura samooczyszczenia (self-cleaning) umożliwia wykonawcy przedstawienie dowodów, w oparciu o które zamawiający może uznać, mimo zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16 – 20 lub art. 24 ust. 5, że wykazał swoją rzetelność i zaniechać wykluczenia go z postępowania.

Co do zasady Pzp nie nakłada na zamawiającego obowiązku zainicjowania tej procedury – to wykonawca żywotnie zainteresowany uniknięciem wykluczenia z postępowania powinien podjąć czynności skutkujące jej rozpoczęciem, w zwłaszcza poprzez złożenie stosownego oświadczenia wraz z ofertą. Jednakże w szczególnych okolicznościach obowiązek zainicjowania procedury self-cleaning i umożliwienia wykonawcy skorzystania z uprawnienia określonego w art. 24 ust. 8, nawet na etapie badania i oceny ofert, może spoczywać na zamawiającym.

Wynika to z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, między innymi z wyroku z dnia 17 maja 2018 r., w związku z wyrokiem z dnia 2 maja 2018 r.

Przedmiot rozpoznania Izby

Przedmiotem rozpoznania Krajowej Izby Odwoławczej w obu przypadkach było odwołanie wykonawcy od czynności zamawiającego, polegającej, zdaniem wykonawcy, na bezpodstawnym wykluczeniu go z postępowania i odrzuceniu jego oferty. Wykonawca powyższym czynnościom zarzucił naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 poprzez jego błędne zastosowanie i wykluczenie go z powodu podania informacji wprowadzających w błąd zamawiającego w zakresie doświadczenia osoby S. K.

Z ostrożności procesowej wykonawca zarzucił naruszenie art. 24 ust. 8 Pzp poprzez jego nie zastosowanie i uniemożliwienie mu przekazanie wyjaśnień oraz dowodów potwierdzających, że podjęte przez niego środki…

Cyprian Świś

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx