http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

52

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych z dnia 12 października 2012 r. wprowadza nowe podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, a mianowicie: złożenie odrębnych ofert przez podmioty z tej samej grupy kapitałowej, niezłożenie listy podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej do której należy wykonawca oraz nie złożenie wyjaśnień w zakresie powiązań kapitałowych. Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba iż wykażą oni, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami, biorącymi udział w postępowaniu. W związku z tym ustawodawca nałożył na wykonawców obowiązek składania, wraz z wnioskiem lub ofertą, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przywoływanym wyżej przepisie albo informacji o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d). Co zatem powinien czynić zamawiający w odpowiedzi na powyższe modyfikacje? W pierwszej kolejności zweryfikować treść wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub oferty i stwierdzić jednoznacznie, czy dokument takowy (lista podmiotów powiązanych lub informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej) w dokumentacji się znajduje. Jeżeli nie, ma obowiązek skorzystać z zapisów art. 26 ust. 3 Pzp, nakazującego wezwanie wykonawcy, który w określonym terminie nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx