Nowe uregulowania dotyczące podstaw wykluczenia wykonawców oraz warunków udziału w postępowaniu w dyrektywie 2014/24/UE

35

Nowa dyrektywa czyni zamówienia publiczne instrumentem realizacji takich celów, jak inteligentny, trwały wzrost gospodarczy, walka z wykluczeniem społecznym, wspieranie innowacyjnej gospodarki i dbałość o środowisko naturalne.

Powiązane artykuły

W dyrektywie tej ustawodawca europejski ułatwia wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zmniejszenie formalności, jakich muszą oni dopełnić w celu udowodnienia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Z drugiej strony przepisy nowej dyrektywy umożliwiają zamawiającym dokładniejsze badanie zdolności oferentów do wykonywania zamówienia oraz przewidują nowe przesłanki, przy których zaistnieniu zamawiający może wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu.