http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW

40

W dniu 21 lipca 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rozszerzająca katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki dodane w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp. Ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego regulacje unijne. Jej celem jest ograniczenie tzw. szarej strefy w zatrudnieniu, poprzez m.in. nałożenie na pracodawców obowiązku ustalania prawa zatrudnianych cudzoziemców do ich legalnego pobytu na terytorium Polski. Przepisy te oddziaływać będą zatem na pracodawców lub podmioty powierzające wykonywanie pracy obywatelom państw trzecich. Ustawa dotyczy także wykonawców, których podwykonawcy naruszyli zakaz nielegalnego zatrudniania lub obowiązki pracodawcy albo podmiotu powierzającego wykonanie pracy wobec obywateli państw trzecich w zakresie sankcji finansowych lub wypłaty zaległego wynagrodzenia i świadczeń z tym związanych.

Powiązane artykuły

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx