http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

O trudnej sztuce transpozycji prawa Unii Europejskiej

46

W trakcie prac legislacyjnych nad nowelizacją Pzp do art. 22 Senat dodał ust. 5. W myśl tego przepisu: „Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.” Przypomnijmy, że art. 22 dotyczy określonych przez zamawiającego warunków uczestnictwa w postępowaniu, czyli tzw. warunków podmiotowych. Jeżeli wykonawca ich nie spełnia podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4. Spełnianie tych warunków najczęściej podlega ocenie „spełnia/nie spełnia”, czyli nie układa się rankingu. Wyjątkami są przypadki ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do postępowania w niektórych trybach udzielania zamówień (art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3, art. 60d ust. 3). Trzeba przy tym podkreślić, że po zaproszeniu do postępowania tak ograniczonej liczby wykonawców, oceny spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu przestają mieć znaczenie. Z kolei kryteria oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 3, nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Wyjątkiem są zamówienia na usługi niepriorytetowe (art. 5 ust. 1). Co więcej, także warunki, jakim ma odpowiadać oferta, nie mogą mieć charakteru kryteriów podmiotowych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx