http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O ZAGRANICZNYCH WKŁADACH FINANSOWYCH

61

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że w dniu 12 października 2023 r. wszedł w życie obowiązek wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia, wszczętych po 12 lipca 2023 r. i w których termin składania ofert przypada na 12 października 2023 r. lub później, powiadomienia instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego o zagranicznych wkładach finansowych. Obowiązek określony w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny, dotyczy: (1) zamówień których szacunkowa wartość zamówienia wynosi co najmniej 250 mln euro, a w przypadku zamówień podzielonych na części zamówień, w których wartość części, o które ubiega się oferent jest równa lub przekracza wartość 125 mln euro (art. 28 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia 2022/2560), (2) zagraniczny wkład finansowy otrzymany przez wykonawcę (w tym jego spółki zależne bez autonomii handlowej, jego spółki holdingowe, oraz, w stosownych przypadkach, jego główni podwykonawcy i dostawcy uczestniczący w tej samej ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia) wynosi co najmniej 4 mln euro na państwo niebędące członkiem UE (art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2022/2560). Zgodnie z Formularzem FS-PP opublikowanym jako Załącznik II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji nr 2023/1441 z dnia 10 lipca 2023 r. informacje dotyczące zagranicznych wkładów finansowych należy przekazać jedynie wówczas, gdy są one równe lub przekraczają 1 milion euro (sekcje 3.1, 3.2, 3.3 oraz instrukcje do tabeli 1 Formularza FS-PP). Próg 1 miliona EUR określony w formularzu FS-PP odnosi się do indywidualnego wkładu finansowego przyznanego przez jedno państwo trzecie każdej ze stron zgłaszających. Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia 2022/2560, w tym obowiązek zgłoszenia zagranicznych wkładów finansowych, nie dotyczą zamówień udzielanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, wchodzących w zakres dyrektywy 2009/81/WE i uregulowanych w dziale VI ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx