Ocena podmiotowa wykonawcy w postępowaniu przetargowym – Cz. I.

39

W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie z dniem 28 lipca 2016 r. w sposób zasadniczy został zmodyfikowany proces badania wykonawców pod kątem ich zdolności do wykonania zamówienia.

NOWE ZASADY OCENY WYKONAWCÓW

Motyw 84 preambuły Dyrektywy klasycznej wskazuje, że „wielu wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że jedną z głównych przeszkód dla ich uczestnictwa w zamówieniach publicznych są obciążenia administracyjne, wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. Ograniczenie tych wymogów, na przykład przez zastosowanie JEDZ obejmującego zaktualizowane oświadczenie własne mogłoby w znacznym stopniu uprościć procedurę z korzyścią zarówno dla instytucji zamawiających, jak i wykonawców. Jednakże oferent któremu postanowiono udzielić zamówienia powinien być jednak zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów, a instytucje zamawiające nie powinny zawierać umów z oferentami, którzy nie są w stanie tego zrobić”.

Dlatego też obecnie dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp żądane są wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku procedury odwróconej, która polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1) oraz kryteriów oceny ofert…