http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odpowiedzialność kierownika zamawiającego przy udzielaniu i wykonywaniu zamówień publicznych

28

Gospodarowanie środkami publicznymi stanowi poważne wyzwanie dla podmiotów zobowiązanych do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Podejmowanie decyzji wywołujących skutki finansowe obwarowane jest szeregiem nakazów i zakazów  wyrażonych w aktach prawnych.

Decyzje podejmowane przez konkretne osoby w toku wykonywania zadań publicznych poddawane są ocenie prawnej.

Ustawodawca kształtując system udzielania zamówień publicznych, a przez to zasady wydatkowania środków publicznych, wyznaczył granice o charakterze podmiotowym i przedmiotowym dla przeprowadzania oceny działań osób podejmujących rozstrzygnięcia w tym obszarze.

 

ROLA KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO

Zgodnie z regułą zawartą w art. 37 ust. 1 Prawa zamówień publicznych sam zamawiający, czyli podmiot zobowiązany na podstawie ustawy do jej stosowania, przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub organizuje konkurs. Podmiot ten działa przez swego kierownika, tj. – jak wskazuje art. 7 pkt 7  – osobę albo organ, który zgodnie z przepisami, statutem lub umową jest uprawniony do zarządzania i działania w imieniu zamawiającego, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego.

Zamawiający w procesie udzielania zamówienia działa przez osobę (dyrektora, prezesa, osobę piastującą stanowisko kierownika jednostki), której powierzono kierowanie określoną strukturą organizacyjną, podmiotem czy instytucją albo organ jednoosobowy (osobę pełniącą funkcję np. wójta, burmistrza, prezydenta, naczelnika) albo organ wieloosobowy (np. zarząd). (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • RAMY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO NA GRUNCIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx