Odpowiedzialność za nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych

65

Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw[1] znacząco rozszerzyła katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Objął on w szczególności zachowania kluczowe w celu zapewnienia właściwego gospodarowania środkami zagranicznymi w związku z realizacją programów lub projektów finansowanych z tych środków[2], przy czym chodzi tutaj przede wszystkim o środki z pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiana ta polegała na wprowadzeniu art. 4a w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych[3], który określa zakres podmiotowy odpowiedzialności związanej z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z drugiej strony w art. 13 ustawy wprowadzono dodatkowe naruszenia dyscypliny finansów publicznych objęte odpowiedzialnością na podstawie tej ustawy.  Należą do nich będące przedmiotem niniejszego opracowania nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych uregulowane w art. 13 pkt 3) i pkt 4) u.d.f.p.

Powiązane artykuły


[1]Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429), zmiana ta weszła w życie w dniu 11 lutego 2012 r.

[2]Por. uzasadnienie projektu ustawy, druk nr 4456, www.sejm.gov.pl.

[3]Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168)