http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty

67

Po nowelizacji Pzp z dnia 26 czerwca 2016 r. pomiędzy Krajową Izbą Odwoławczą a Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych zaistniały rozbieżności w interpretacji przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6. Do początku 2017 roku Prezes UZP wniósł 28 skarg na postanowienia KIO o odrzuceniu odwołań w postępowaniach poniżej progu unijnego.

Artykuł 180 ust. 2 pkt 6 Pzp stanowi, że odwołanie w postępowaniach poniżej progu unijnego przysługuje wyłącznie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Osią sporu pomiędzy KIO a Prezesem UZP było odmienne rozumienie sformułowania „czynność wyboru najkorzystniejszej oferty”.

Istota rozbieżności stanowisk

Powiązane artykuły

Krajowa Izba Odwoławcza ściśle interpretowała to pojęcie tylko do czynności wyboru najkorzystniejszej oferty uznając, że nie obejmuje ono zaniechania czynności wykluczenia z postępowania i zaniechania czynności odrzucenia oferty. Zdaniem KIO pod spornym pojęciem kryje się jedynie niedokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. W konsekwencji powyższego, KIO postanawiała o odrzucaniu takich odwołań w oparciu o art. 189 ust. 2 pkt 6, tj. kwalifikując je jako odwołanie dotyczące innych czynności, niż wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy.

Argumentacja KIO to twierdzenie, że np. czynność zaniechania…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx