http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Oferty równoważne

73

Zasada konkurencyjności, będąca jedną z podstawowych przesłanek systemu zamówień publicznych, implikuje w szczególności konieczność prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. W Prawie zamówień publicznych, w przepisach określających zasady opisu przedmiotu zamówienia, wskazany został między innymi obowiązek dopuszczalności składania ofert równoważnych.W szczególności art. 29 nakłada na zamawiającego obowiązek opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym zakazane jest opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także zakazujący wskazywanie w opisie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Regulacje zawarte w art. 30 ust. 4 nakazują zamawiającemu w przypadkach opisu sporządzonego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, wymienionych w art. 30 ust. 1 – 3 zamieszczenie wskazania o dopuszczalności rozwiązań równoważnych. Przepis art. 30 ust. 5 nakłada na wykonawcę, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx