Opinia Konfederacji Lewiatan dotycząca rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych

36

Rada Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan negatywnie opiniuje projekt z dnia 17 kwietnia 2015 r. nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, mający na celu implementację nowego unijnego pakietu legislacyjnego, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (uchylającą dyrektywę 2004/18/WE) oraz Dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE z 2014 r., seria L 94, str. 243), w wersji przekazanej do konsultacji społecznych.