http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis przedmiotu zamówienia na dostawy i usługi

51

Fundamentalne znaczenie opisu przedmiotu zamówienia wynika z zawartych w traktacie  WE zasad, obejmujących w szczególności niedyskryminację, równe traktowanie, uczciwą konkurencję oraz przejrzystość w każdym przypadku zawierania umów z zakresu zamówień publicznych. Art. 2 dyrektywy klasycznej stanowi, że „instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty”. Podobne wymagania stawia zamawiającym dyrektywa sektorowa. Także w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 7 ust.1  ustanawia jako jedną z naczelnych zasad zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które upubliczniają zamiar realizacji zamówienia publicznego, zgodnie z art. 41 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt  3 oraz ust. 2 pkt 1 zawierają określenie i opis przedmiotu zamówienia. Opis będący szczegółowym wskazaniem, jakie dobro zamierza nabyć zamawiający, jest jednym z najistotniejszych elementów SIWZ i w praktyce decyduje o określeniu kręgu potencjalnych wykonawców, a  w konsekwencji ma zasadnicze znaczenie dla przebiegu postępowania i prawidłowego wykonania zawartej umowy.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx