http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wstępny opis przedmiotu zamówienia w partnerstwie publiczno – prywatnym

33

Ustawa o PPP nie stanowi, jak opisać budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, odsyła w tym zakresie do procedury wyboru partnera prywatnego, która to procedura wskazuje, jak przygotować postępowanie.  Wybór, według jakich przepisów wybierany będzie partner prywatny, uzależniony jest od sposobu wynagrodzenia partnera prywatnego. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno -prywatnego albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie nieuregulowanym w PPP. W przypadkach innych niż określone wyżej do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy Pzp, w zakresie nieregulowanym w ustawie PPP.W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani Pzp, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx