http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Opis przedmiotu zamówienia przy zakupach sprzętu IT

51

Reguły, wedle których powinien zostać opisany przedmiot zamówienia unormowane zostały w przepisach art. 29 Pzp. Zgodnie z jego ustępem 1 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert. A zatem prawidłowo przygotowany przez zamawiającego zakres planowanego zamówienia powinien spełniać wszystkie wymienione powyżej wymogi. Doprecyzowanie powyższej reguły, od strony negatywnej, znajduje  się natomiast w ust. 2 omawianej regulacji, zgodnie z którą „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą  konkurencję.” Jednakże w orzecznictwie podkreśla się, że „zakaz wynikający z art. 29 ust.2 Pzp nie nakłada na zamawiającego obowiązku dostępu do zamówienia przez wszystkich wykonawców działających w danym segmencie rynku. Zamówienie zatem nie musi być w równym stopniu „wygodne” wszystkim wykonawcom i dostosowane do profilu ich oferty i rodzaju czy przebiegu działalności.” W tym miejscu można  również przywołać orzeczenie, w którym „Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył.”

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx