Opis warunku wiedzy i doświadczenia jako czyn naruszenia dyscypliny finansów publicznych na przykładzie orzecznictwa

48

Kwalifikacje podmiotowe wykonawców są istotnym elementem weryfikacji podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne pod kątem możliwości należytego wykonania tego zamówienia. Prawidłowy opis wymagań co do tych kwalifikacji, a następnie właściwa ich ocena w oparciu o określone na początku postępowania wymagania stanowią o efektywności udzielenia zamówienia publicznego i jego wykonania.