http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

36

Uwzględniając oczekiwania uczestników rynku zamówień publicznych oraz kompetencje ustawowe wynikające z art. 154 pkt 20 Prawa zamówień publicznych, jak również regulacje dyrektyw europejskich dotyczących zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE), Minister Rozwoju i Finansów, Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lutego 2017 r. podpisali „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”. Strony porozumienia zobowiązują się w nim do współpracy w zakresie: 1. budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych; 2. zapewnienia interoperacyjności platformy elektronicznych zamówień publicznych i platformy elektronicznego fakturowania oraz innych systemów informatycznych, mogących mieć związek z budową platformy; 3. przygotowania zmian prawnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z zawartego Porozumienia. Nad prawidłową realizacją Porozumienia czuwać ma Zespół powołany przez Ministra Cyfryzacji, na którego czele ma stanąć przedstawiciel Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jednocześnie strony Porozumienia uzgodniły, iż będą dążyć do finansowania budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych ze środków UE w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu w ramach II Osi priorytetowej POPC 2014-2020 – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 2.1. „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent).

Powiązane artykuły

Proces pełnej elektronizacji zamówień publicznych, w tym w zakresie komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności w odniesieniu do składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zgodnie z regulacjami prawa europejskiego powinien zakończyć się do dnia 18 października 2018 r., a w przypadku centralnych jednostek zakupujących – do dnia 18 kwietnia 2017 r.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx