Podstawowe zasady regulaminu udzielania zamówień podprogowych i zamówień wyłączonych z Pzp

22

Część pierwsza

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, ustawę tę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 złotych, a w przypadku zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. W przypadku zamówień sektorowych są to niebagatelne kwoty, gdyż na dzień opracowania artykułu wynoszą one 1.919.502 zł (431.000 euro) dla dostaw i usług, 23.969.275 zł (5.382.000 euro) dla robót budowlanych i 4.453.600 zł (1.000.000 euro) dla usług społecznych i innych szczególnych usług.

Dodatkowo Pzp wprowadza szereg wyłączeń stosowania przepisów ustawy (art. 9 – 12, art. 363-366), z których na uwagę zasługuje przepis wyłączający ustawę w przypadku dostaw energii oraz paliw do wytwarzania energii, niezależnie od wartości dokonywanego zakupu.

To, że wartość dokonywanych zamówień nie przekracza kwoty 130.000 złotych lub progu unijnego i zamawiający – odpowiednio klasyczny lub sektorowy – nie ma obowiązku stosowania przepisów Pzp nie oznacza pełnej dowolności w udzielaniu tych zamówień (nazwijmy je – niezależnie od rodzaju zamawiającego i podstawy wyłączenia z Pzp – „zamówieniami podprogowymi”).

W takich zamówieniach zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania szeregu zasad i przepisów prawa, a samo zamówienie jest z reguły udzielane na podstawie postanowień wewnętrznych regulaminów. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU
  • ZASADY UWZGLĘDNIANE W REGULAMINIE
  • SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.